อุตรดิตถ์ ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หลังพบจุดความร้อนแล้วกว่า 100 จุด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561–2562 เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ นำผลการถอดบทเรียนการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันปีที่ผ่านมา มาทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมีการสรุปสถิติการเกิดไฟป่า ซึ่งพบจุดความร้อน (Hot spot) แล้วกว่า 100 จุด โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีสภาพแห้งแล้ง ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ลุกลามกินพื้นที่กว้างรวมประมาณ 50 ไร่ จึงมีการบูรณาการความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร, ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และ ม.16 ต.งิ้วงาม และกรรมการป่าชุมชนฯ เดินทางไปร่วมดับไฟป่าจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561–2562 พร้อมออกประกาศจังหวัดฯ กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนด 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด หากมีการจุดไฟเผาป่า จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000–150,000 บาท และอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท พร้อมมีการประกาศให้สินบนนำจับผู้จุดไฟป่าคดีละ 10,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันควบคุมไฟป่า กำหนดมาตรการ และบทบาทหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่า โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนได้ระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ นายพัฒนา เกตุชัยโกศล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่มีเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 แต่ได้ประเมินโดยหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลดาวเทียมของจิสด้า จุดฮอตสปอต และข้อมูลดาวเทียมจากแอพพลิเคชั่น AirVisual พบว่าวันนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองในจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ที่ 72.83 ไมครอน ซึ่งเกินมาตรฐานที่ 50 ไมครอน ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น

จึงขอแนะนำประชาชนทั่วไป ให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หากจำเป็นให้สวมหน้ากาก N95 แต่หากไม่มี สามารถใช้หน้ากากอนามัยซับด้วยกระดาษชำระ 2 ชั้น จะช่วยลดผลกระทบจากฝุ่นได้ และขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองประจำวันได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน