กกต.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พันตำรวจโทวัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 400 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตร ก่อนและหลังเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง

สำหรับ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 693,009 คน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 5 เขต เลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 5 คน โดยระหว่าง 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้มาสมัครส.ส. จำนวน 164 ราย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนสามารถใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท และต้องยื่นค่าใช้จ่ายต่างๆต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด