รองเสนาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไปป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า ร่วมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า

วันที่ 11 กุมภาพันายสมเกียรติ์ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานให้แก่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง และศูนย์รวบรวมข้อมูลวั่งการ( wor room )ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

โดยมี พ.อ.ประสาน ไกรสิงห์เดชา รองเสนาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไปป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ผู้อำนวยการฝนหลวงภาคเหนือ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และกอ.รมน.จว.ลำปาง เข้าร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากการที่สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเกิดค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น ทางจังหวัดต้องการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลท้องที่และเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยมีนายอำเภอเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมด หากเกินกำลังให้ร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ดำเนินการกับผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้จะให้จัดตั้งจุดบริหารจัดการร่วมเพื่อออกลาดตระเวนร่วมตามหมู่บ้าน ให้ครบ 60 วัน โดยเฉพาะพื้นที่ดอยพระบาท อ.เมืองลำปาง
ปัจจุบันจังหวัดลำปางพบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ห้วงวันที่ 1 ม.ค. – 10 ก.พ.62 จำนวน 110 จุด โดยพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 75 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 จุด เขต สปก. 9 จุด พื้นที่การเกษตร 5 จุด และพื้นที่ชุมชน 5 จุด
ผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง ห้วง 1 ม.ค.- 10 ก.พ.62 เกิดไฟไหม้ จำนวน 75 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 550 ไร่ 150 ตรารางวา

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการหาของป่า 28 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 235 ไร่ การล่าสัตว์ 6 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 54 ไร่ การเตรียมพื้นที่การเกษตร 4 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 20 ไร่ และไม่ระบุสาเหตุ จำนวน 19 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 241 ไร่