การตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้ เพื่อทราบความก้าวหน้า และให้คำแนะนำการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างอาคารเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ มีกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๑ นาย และ กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น จำนวน ๕ นาย รวม ๔๖ นาย

ในโอกาสนี้ พันเอก ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะหัวหน้าชุดช่างทางดิ่งกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้ารับการฝึกฯ ได้รายงานผลการก่อสร้าง ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาด กว้าง ๗.๘๐ เมตร ยาว ๒๐.๓๒ เมตร ความสูง ๔.๘๕ เมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภค ความก้าวหน้าการก่อสร้างโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๓ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง

นอกจากนี้หน่วยยังได้ริเริ่มให้มีกิจกรรมของทีมช่างทหาร กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้เวลาหลังเลิกงานจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อีกทั้งได้จัดกลุ่มนักเรียนเข้ามาพบปะพูดคุยกับมิตรประเทศอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และกระทำพิธีส่งมอบอาคารฯ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และ กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ร่วมพิธีฯ

การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance, HCA) ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่การฝึกและยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านช่างก่อสร้าง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารมิตรประเทศที่มาร่วมฝึกเป็นปัจจัยสำคัญที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งก่อให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงต่อไป
——————————————————–
ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒