เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมคอบร้าโกลด์ 2019 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย(Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise :HADR-X )โดยมีนาย Joseph Martin ผู้อำนวยการ Center for Excellence in Disaster Management & Hunanitarian Assistance (CFE-DM) โดยมีพลตรีจรัส ปัญญาดี เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิด

การฝึกประกอบไปด้วยทหาร และผู้แทนภาคประชาสังคมจากต่างประเทศ ได้แก่  ไทย 42 นาย สหรัฐอเมริกา 15 นาย สิงคโปร์ 3 นาย อินโดนีเซีย 2 นาย มาเลเซีย 8 นาย เกาหลีใต้ 1 นาย ญี่ปุ่น 4 นาย จีน 6 นาย และอินเดีย 9 นาย รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมจากต่างประเทศ 7 นายรวมทั้งสิ้น 97 นาย

     

การฝึก HADR-X  ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก และการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกจาก 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติ ได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพมิตรประเทศ และความร่วมมือระหว่างภาคทหารและภาคพลเรือนอีกด้วย สำหรับการฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะด้านภัยพิบัติ จะเป็นการบรรยายภาควิชาการ เพื่อสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ บทบาทและความรับผิดชอบของประเทศผู้ประสบภัยในการตอบโต้ภัยพิบัตินานาชาติ การทำความเข้าใจถึงการประสานงานระหว่างภาคทหารและพลเรือนรวมถึงการใช้ทรัพยากรทางทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติ

นอกจากนั้น มีพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ Mr. Peter Haymond อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.ณ กองบิน  46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การฝึกอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแย้ง ประธานโดยพลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร DCM Robert Post ผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา และ Mr. Shiro  Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พิธีส่งมอบอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ประธานพิธีพลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร DCM Robert Post ผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา และ Mr. Hiroshi Kawamura อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.  ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ ๓ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบบร้าโกลด์ 2019 โดยมีประธานพลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเรือเอก Philip S. Davidson ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก