จังหวัดตาก จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2562


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายกองเอก เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก เป็นประธานในการประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกอง อ่านสารของผู้บังคับบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

จากนั้นเป็นพิธีสวนสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 240 นาย มอบเข็มอาสารักษาดินแดนให้แก่อาสารักษาดินแดน มอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนและกองทุนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดน

ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 65 เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วย และร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสารักษาดินแดน ที่ได้เสียสละชีวิต แรงกายและแรงใจ สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ปัจจุบันกองอาสารักษาดินแดน ได้มีการยกระดับขีดความสามารถจนกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการรักษาความสงบของประเทศชาติ

 

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น