กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร เปิดการอบรม “ประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว” เพื่อสืบสานงานศิลปะชั้นสูง ช่างสิบหมู่ ในรูปแบบของที่ระลึก

เปิดรับกลุ่ม OTOP นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ในเขต ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อบรมฟรี วันที่ ๒๑ – ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒ รับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคมนี้ จำนวน ๓๐ คนเท่านั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหนึ่งภารกิจสำคัญคือ การศึกษา รวบรวม ส่งเสริม และเผยแพร่งานช่างสิบหมู่ ซึ่งเป็นงานศิลปะทุกแขนงของไทยที่มีมาแต่โบราณ ทั้งนี้หนึ่งงานศิลปะชั้นสูงก็คือ หัวโขน ที่ใช้สำหรับสวมครอบศีรษะ ปิดบังส่วนหน้าของผู้แสดงโขนอย่างมิดชิด เป็นศิลปวัตถุประเภทประณีตศิลป์ และงานศิลปะที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกาย ประณีตบรรจงตามแบบช่างไทย แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ หัวโขนสำหรับใช้ในการแสดง และหัวโขนที่ใช้สำหรับเป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 

หมายความถึงหัวโขนที่ทำขึ้นโดยการหล่อ ปั้น ฉีดและขึ้นรูปด้วยพลาสติกหรือกรรมวิธีอื่น ๆ ลงรักปิดทอง ประดับกระจก พลอย เป็นต้น 

“กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ขึ้นตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นสินค้าต้นแบบ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้กระบวนการประดิษฐ์หัวโขนจิ๋วเพื่อเป็นของที่ระลึก”รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าว

นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว’ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ – ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรโดย นายพิทักษ์พงษ์ จุมปา เจ้าของร้านอินธนู ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวโขนแบบร่วมสมัย สอนและฝึกปฏิบัติกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ในการประดิษฐ์หัวโขนจิ๋วเพื่อเป็นของที่ระลึก สามารถนำไปสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้

 นางนิพัทธ์ เกษาพร กล่าวอีกว่า ขอเชิญสมาชิกกลุ่ม OTOP นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ในเขต ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สมัครเข้ารับการอบรมการประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ คน อบรมฟรีพร้อมที่พักสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๑ ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.nuac.nu.ac.th หรือเฟสบุ๊ค กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร”