d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก สั่งปิดกลางดึก”แอททรีคอนโด”หญิงติดเชื้อโควิด -19 สถานที่พักอาศัย 14 วัน (คลิป)

2607

 

พิษณุโลก สั่งปิดกลางดึก”แอททรีคอนโด”หญิงติดเชื้อโควิด -19 สถานที่พักอาศัย 14 วัน (คลิป)

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 22:30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร ได้นำคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2194/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ไปติดประกาศ อาคารชุด “แอททรีคอนโด” ถนนบึงพระจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น.จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น.

ทั้งนี้ คำสั่งได้ระบุว่า ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หรือ ผู้ที่นายอำเภอเมืองพิษณุโลกมอบหมาย)

ให้บุคคลซึ่งอยู่ในบังคับตามคำสั่งนี้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกกำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง(1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ลงชื่อ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก