d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

อุตรดิตถ์ ประกาศปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โต๊ะสนุกเกอร์ สำนักทะเบียน ยกเว้นการแจ้งเกิด ตาย ฯ

268

อุตรดิตถ์ ประกาศปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โต๊ะสนุกเกอร์ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นการแจ้งเกิด แจ้งตาย ฯ

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิส – 19 ในประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศปิดสถานที่เพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา (CDVID-19) เป็นการชั่วคราว ดังนี้
1. สถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน
2. โต๊ะสนุกเกอร์
3. สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง(ยกเว้นการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรหาย หรือกรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ)

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา30 วรรคสอง (1) แห่งประราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
ทั้งนี้ ข้อ 1. และข้อ2. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 สำหรับ ข้อ3. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน