พระราชโองการ ร.10 ทูลกระหม่อมหญิง ต้องอยู่เหนือการเมือง

1666

 

 

 

CR: www.PRACHACHAT.NET