เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศ พระภิกษุ สามเณร ป้องกันควบคุมไวรัสโควิด- 19

พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคสิด 19- เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  มติมหาเถรสมาคม และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก การชุมนุมและงานเทศกาล อีกทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการดังนี้
1. หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย หากไม่มีกิจจำเป็นให้งดการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง และพระภิกษุ สามเณร เดินทางกลับจากต่างประเทศให้กักตัว 14 วัน ตามมาตราการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2. งดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2563
3.งดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมหรือ งานปริวาสกรรมไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
4. งดงานกิจกรรมทางพระศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากเช่นกิจกรรมงานวัดงานประจำปีงานประเพณีต่างๆ ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
5.ขอให้พระภิกษุสามเณร สวมหน้ากากอนามัย ขณะออกบิณฑบาต
6.หากมีอาการผิดปกติ มีไข้ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อย ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับข้อมูลการช่วยเหลือและอย่าเชื่อข่าวลือจากทุกช่องทาง เช็คก่อนแชร์
7.ขอความร่วมมือวัดที่เป็นศูนย์กลางชุมนุมและวัดท่องเที่ยวของจังหวัด ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สถานบันใดหรือพื้นที่อื่นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโลก ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563