กองทัพภาคที่ ๓ เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
และประชุมชี้แจงมอบแนวทางการปฎิบัติงานของจิตอาสา

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอ.ส.ญ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์ และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน และปล่อยกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมนี้ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอ.ส.ญ.) เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพภาคที่ ๓ เรื่องการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พร้อมประชุมชี้แจงมอบแนวทางและนโยบายการฎิบัติงานของจิตอาสา ตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒เวลา ๑๓.๓๐ น.โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ และร่วมปฎิบัติภารกิจ


ด้วย พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอ.ส.ญ.) มีกำหนดการลงพื้นที่เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและประชุมชี้แจงมอบแนวทางการปฎิบัติงานของจิตอาสา ตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้การดำเนินงานของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปตามแผนและแนวทางที่กำหนด


ในส่วนกองทัพภาคที่ ๓ ได้เชิญกำลังพลจิตอาสาที่เข้ารับฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ , รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ร่วมกิจกรรมทั้งสองกิจกรรม


โดยจัดกำลังพล ,รถบรรทุกน้ำ , รถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกขยะ ,เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ ,รถครัวสนามประกอบอาหารมื้อกลางวัน พร้อมรถสุขาเคลื่อน จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน จำนวน ๖๘๐ นาย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่