อนุบาลพิษณุโลก เปิดบ้านวิชาการ “Anubsn Open House 2019 “ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการอนุบาล “Anubsn Open House 2019 “ ซึ่งเป็นกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลโลก ที่สนองตอบกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้มีการประมวลผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและเป็นการสะท้อนถึงผลลัพธ์ทางการจัดการศึกษา ตามรโยบายปฏิรูปการศึกษา นักเรียนได้ชื่นชมผลงานจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กล่าวรายงานว่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากนิทรรศการการมีชีวิตเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้มี่หลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนรู้ ในห้องเรียนนักเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมภายนอกห้องเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 

 

“โดยแบ่งกิจกรรมเป็นกลุ่มการศึกษาประถมวัยและระดับประถมศึกษาเนื่องจากเป็นกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มโครงการ MEP กลุ่มโครงการห้องเรียนวิทย์-คณิต และโครงการห้องสมุดรักการอ่าน รวมทั้งมีร้านจำหน่ายหนังสือสำหรับนักเรียน”นายสุรินทร์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักเรียนทุกคน การสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี รวมทั้งหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น และความร่วมมือคณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ตลอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก