ตั้งรางวัลสินบนนำจับ 10,000 บาท เผาป่า

613

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมพะยอม ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มักเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าทั่วไป พื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่ริมสองข้างทางถนนสายหลักและสายรอง และพื้นที่ชุมชน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพย์สินราชการ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง

รวมทั้งทำให้เกิดปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอาจเกิดอุบัติเหตุจากการที่หมอกควันบดบังทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ รวมทั้งเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นการท่องเที่ยว

จังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งเฝ้าระวัง ระงับป้องกันความเสียหายจากไฟป่า ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าทั่วไป พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมสองข้างทางถนนสายหลักและสายรอง พื้นที่ชุมชนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงกำหนดให้พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเขตควบคุมไฟป่า

โดยให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการงดเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการเผาทุกชนิด ทั้งในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทางข้างทาง พื้นที่ชุมชน รวมทั้งการเผาขยะกิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือนและการควบคุมไฟป่าโดยถือเป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วน ให้โอกาสธุรกิจและหน่วยงานที่มีการอนุญาตก่อสร้าง ให้ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การขุดดิน ถมดิน และขนส่งพัสดุอย่างเคร่งครัด พร้อมให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดเผาทุกชนิด กำจัดขยะจากบ้านเรือนโดยคัดแยกขยะหรือทำปุ๋ยหมักแทนการเผา

การจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไปลุกลามเข้าไปยังพื้นที่ที่มีแต่ผ้าป่าตามธรรมชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทจนถึง 15,000 บาท การจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร ความผิดมาตรา 74 โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดแจ้งเบาะแสผู้เข้าป่า เผาวัชพืช หรือผู้ฝากตามประกาศนี้เป็นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ป่าจนสามารถจับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ จะได้เงินสินบนนำจับคดีละ 10,000 บาท หรือแจ้งเหตุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-322631