d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ม.พะเยา ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “ว.วชิรเมธี”

244

สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)

พระเมธีวชิโรดม ฉายา วชิรเมธีมีนามเดิมว่าวุฒิชัย บุญถึงอายุ ๔๗ ปี เป็นชาวจังหวัดเชียงราย โดยกำเนิดเริ่มบรรพชาเป็นสามเณรหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๑ ปี สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม เปรียญธรรม ประโยค สำนักวัด เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และสำเร็จการศึกษาทางโลกในระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg


นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในปีพุทธศักราช
๒๕๕๓ พระเมธีวชิโรดม ได้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยพะเยาในหลายประการ เช่น แต่งปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย ( ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด ) เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ ทั้งการเป็นพระอาจารย์พิเศษ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตการมอบหนังสือและสื่อการสอนด้านธรรมะแก่มหาวิทยาลัย การรับนิสิตเข้าฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา ไร่เชิญตะวัน ตลอดทั้งการบรรยายธรรมในโอกาสต่าง ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความเมตตาจากพระเมธีวชิโรดมมาอย่างต่อเนื่อง

พระเมธีวชิโรดม เป็นสมณาจารย์รูปหนึ่งที่มีคุณูปการอันใหญ่ยิ่งต่อพระพุทธศาสนา ได้อุทิศตนศึกษาพระพุทธศาสนาจนมีความรู้แตกฉาน โดยสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาธรรมและได้เผยแผ่ความรู้ทาง พระพุทธศาสนาด้วยเทคนิควิธีที่สร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ฟัง ดังเป็นที่ประจักษ์รมนิพนธ์ที่หลากหลายกว่า ๑๐๐ เล่ม โดยผลงานส่วนใหญ่จะปรากฏในนามปากกาของ. วชิรเมธีอาทิ ธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะรับอรุณ ปรัชญาหน้ากุฏิ

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่เป็นบทความเผยแพร่ในนิตยสารหลายฉบับ และผลงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนรายการโทรทัศน์หลายรายการอาทิ คมธรรมประจำวันกับท่าน . วชิรเมธี เมืองไทยวาไรตี้มหัศจรรย์แห่งปัญญา เป็นต้น


ด้วยความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ และเกียรติประวัติจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ที่พระเมธี วชิโรดม ได้อุทิศตนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสันติภาพเพื่อประโยชน์สุขของชนชาวไทย สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม(วุฒิชัย วชิรเมธี) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ..๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ภาพ/ข่าว