เชียงใหม่ “ฮอมปอยแม่ข่างาม”สายน้ำประวัติศาสตร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณคลองแม่ข่า ท่าน้ำชัยศรีภูมิ์ ถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ฮอมปอยแม่ข่างาม” ซึ่งในภาษาไทยล้านนา คำว่า “ฮอม” หมายถึง การนำปัจจัย หรือสิงของมาร่วมกัน และคำว่า “ปอย” หมายถึง งานบุญ หรือการจัดงานในวาระเฉลิมฉลองในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 “ฮอมปอย” จึงเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนล้านนา หมายถึง การร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือในสิ่งที่ตนมีคนละไม้คนละมือ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสมาคมคนรักคลองแม่ข่า ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตรการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางดำเนินการไว้เป็น 10 มาตรการ 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าให้สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน จิตอาสาและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน “คลองแม่ข่า”สายน้ำประวัติศาสตร์สายน้ำโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลา 720 ปีให้กลับมาเป็นสายน้ำชัยมงคลเมือง ที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนเมืองใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป.

จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนแม่บทคลองแม่ข่า พ.ศ.2561-2565 คือ คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข กิจกรรม ภายในงาน ปะกอบด้วย การพายเรือการกุศล และชมขบวนแห่เรือบุปผาชาติ ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ล่องอวดสายตาแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนสองฝากฝั่งคลองแม่ข่า

โดยล่องเรือในเส้นทางจากท่าน้ำชัยศรีภูมิ์ ไปจนถึง สะพานแม่ข่า ถนนมหิดล พร้อมชวนเชิญ พี่น้องประชาชน ผู้มีบ้านเรือน อาคารร้านค้า ที่อยู่ติดคลองแม่ข่า ร่วมกันปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จัดสวนหย่อม ดูแล บำรุงรักษา ตกแต่งริมคลองแม่ข่าให้สะอาด สวยงามตลอดทั้งปี 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคกล้าไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้หอม ไม้กระถาง กล้าไม้แขวน และอุปกรณ์ทำสวน ในการร่วมกันรณรงค์ พัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยมวลดอกไม้ และพืชพรรณไม้นานาพันธุ์