3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

กองทัพภาคที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 9 จังหวัดภาคเหนือ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน(คลิป)

319
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กองทัพภาคที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 9 จังหวัดภาคเหนือ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด .เมือง .เชียงใหม่ พล..จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่3/รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในห้วงที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติต่อไป ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 9 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก

โดยการประชุมที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายหน่วยงานมาให้ความรู้ อาทิ พล..วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

แม่ทัพภาคที่3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ได้มีดำริให้เพิ่มความเข้มขั้นในการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซากให้ออกมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนร่วมดับไฟป่าสร้างความตระหนัก โดยใช้หอกระจายข่าวชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้อำเภอตำบลและชุมชนสามารถควบคุมและกำกับดูแลปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยการทำงานบูรณาการจากทุกหน่วยงานจะได้ร่วมปฏิบัติงานกันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนสามารถนำพาผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ออกมาแสดงพลังในการเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่าและหมอกควันได้ผลเป็นอย่างดี และเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป