3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

สถานการณ์ไฟป่า-หมอกควัน ภาคเหนือ

453
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

สถานการณ์ไฟป่า-หมอกควัน ภาคเหนือ(คลิป)


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 กองบัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ให้การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ต่างๆ เข้าประจำที่จังหวัดลำปาง เพื่อการลาดตระเวนและตรวจการณ์ ฮท.72 และ ฮ.ปภ.KA-32 เพื่อทำการดับไฟในพื้นที่ยากลำบาก สำหรับ ฮ.ปภ.KA-32 ได้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าที่ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง เมื่อเวลา 10.15 น. ผลการปฏิบัติสามารถดำเนินการควบคุมเพลิงและไฟป่า ไม่ให้ลุกลามได้แล้ว

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ารายงานสาเหตุค่าอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ เนื่องจาก พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวในตอนเช้า ทำให้อากาศยกตัวได้น้อย ส่วนตอนกลางวันอากาศยกตัวได้พอสมควร ทำให้ฝุ่นละออง ในระดับล่างลดลง ขณะที่หลายจังหวัดยังคงมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยเฉพาะภาคการเกษตร และมีบางจังหวัดประกาศห้ามเผาเพื่อลดปัญหา

สำหรับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ในวันนี้กองบัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดตั้งกองบัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก ที่จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกับจังหวัดในการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน หากสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่คลี่คลาย จะนำกำลังทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเข้มข้น