ผอ.สถาบันอิศรา ชี้ลายแทงแหล่งข้อมูล ปลุกสื่อพิษณุโลก”กลยุทธ์นำเสนอข่าวเจาะ”

1115

ผอ.สถาบันอิศรา ชี้ลายแทงแหล่งข้อมูล   ปลุกสื่อพิษณุโลก”กลยุทธ์นำเสนอข่าวเจาะ”

วันที่ 30 มกราคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา”สื่อมวลชนกับกลยุทธ์นำเสนอข่าวเจาะ”โดยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา และมี ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมเวที

นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และนายกสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวว่า สมาคมฯ ร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป จากทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับฟังได้ตระหนักถึงบทบาทการผลิตข่าวอย่างรอบด้าน และมีความต่อเนื่องการรายงานข่าวเชิงลึกของสื่อมวลชน สามารถสะท้อนความเป็นไปในทุกมิติของสังคมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ นายประสงค์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ตลอดจนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยราชการ อาทิ มติ ครม. ป.ป.ง.,ส.ต.ง.,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ป.ป.ช. กรมบัญชีกลาง เป็นต้น