d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก เฝ้าระวังผู้โดยสารท่าอากาศยาน “ไวรัสโคโรนา”แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

285

พิษณุโลก เฝ้าระวังผู้โดยสารท่าอากาศยาน “ไวรัสโคโรนา”แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก พร้อมด้วยผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ,ผู้อำนวยการท่าอากาศพิษณุโลก ประชุมวางแนวทางเพื่อสนับสนุนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ในเบื้องต้นจะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางผ่านเข้า–ออกท่าอากาศยานพิษณุโลก ประมาณวันละ 2,000 คน มีสายการบินขึ้น-ลงวันละ 8 เที่ยวบิน แม้ผู้โดยสารจะถูกคัดกรองมาแล้วจากสถานีต้นทาง จะตั้งจุดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ควบคู่กับการแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้แก่ผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์มีอาการไข้,ไอ,มีน้ำมูก พร้อมจัดห้องแยกโรคไว้กรณีพบผู้โดยสารที่มีอาการบ่งชี้ ให้รายงานต่อแพทย์ประจำสนามบินเพื่อตรวจดูอาการ ก่อนนำส่งต่อโรงพยาบาล

ขณะเดียวกันขอความร่วมมือสายการบินทั้ง 3 แห่ง เพื่อแยกประเภทผู้โดยสารที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย