กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคาร 100 ปี สธ.” รพ.ลำพูน

987

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคาร 100 ปี สธ.” รพ.ลำพูน

วันที่ 29 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคาร 100 ปี สธ.สาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่และพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน  เฝ้าฯรับเสด็จ

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลลำพูน ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร จำนวน1 ต้น  จากนั้นทรงเสด็จเข้าภายในอาคาร 100 ปี สธ. ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอาทิ  โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลลำพูนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการฟันรากฟันเทียมพระราชทานและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทยโครงการยิ้มสวยเสียงใส เป็นต้น  จากนั้นเสด็จฯทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

อาคาร100 ปีสธ.” เป็นอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลลำพูนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาคาร100 ปีสธ.” ในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ100 ปี การสาธารณสุขไทย  ได้รับงบประมาณแผ่นดินก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 124,406,500 บาท

มีพื้นที่ใช้สอย  7,124 ตารางเมตรเป็นอาคาร4!ชั้นซึ่งประกอบด้วยชั้นที่1 และชั้นที่2 เป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอกชั้นที่2 และชั้นที่4 เป็นสำนักงานและห้องประชุม  อาคารดังกล่าวจัดสร้างขึ้น เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และเปิดให้บริการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป