“จุติ” เผย ครม.อนุมัติเบี้ยคนพิการ 800 ขยับขึ้น 1,000 บาท

1032

“จุติ ” เผย ครม.อนุมัติเบี้ยคนพิการ  800  ขยับขึ้น 1,000 บาท

วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์( พม.)นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( รมว.พม.) กล่าวให้โอวาทนักศึกษาฝึกงานโครงการเพิ่มพลังความคิดนักศึกษาฝึกงาน พม. เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ว่า กระทรวง พม.มีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ หากหน่วยงานของเราสามารถรับนักศึกษามาฝึกงานอย่างน้อยที่ละ 10 คน ถือเป็นการให้โอกาสเด็กนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้การทำงาน เพื่อนำไปใช้ในอนาคต สิ่งที่ควรจะตักตวงไป คือ ขอให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม และทักษะ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก แม้ไม่สามารถสอนได้ในทุกมิติ แต่ทำให้คิดและปรับตัว เพราะโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก สิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ ซึ่งสอนให้ทุกคนเห็นปัญหาและช่วยกันแก้ไขสร้างสังคมให้ดีขึ้น

นายจุติ กล่าวอีกว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจากปัจจุบัน 800 บาท คน/เดือน เป็น 1,000 บาท คน/เดือน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอ

ทั้งนี้ในที่ประชุม ครม. กำหนดจ่ายเบี้ย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้งบประมาณผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มี นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งประธาน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รองประธานฯ สำหรับคุณสมบัติคนพิการทางโรงพยาบาลจะเป็นพิจารณา หลังจากนั้น พมจ.จังหวัด จะเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งนี้ เงินเบี้ยคนพิการจ่ายผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่น