พิษณุโลก สร้างฝายชะลอน้ำ 1010 แห่ง ตามพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เร่ง”ขุดดินแลกน้ำ” 9 อำเภอ(คลิป)

682

พิษณุโลก สร้างฝายชะลอน้ำ 1010 แห่ง ตามพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เร่ง”ขุดดินแลกน้ำ” 9 อำเภอ

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับโครงการขุดดินแลกน้ำ เป็นปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดประชุมไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับวิธีการจะใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และกรมเจ้าท่า ตาม พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่มีงบประมาณใช้วิธีการขุดแหล่งน้ำในที่สาธารณะห้วย หนอง.คลอง บึง ที่ตื้นเขินจะดำเนินการขุดและมอบหมายให้ผู้รับเหมาเอาดินออกโดยประเมินค่าดินตาม พ.ร.บซึ่งจะต้องจ่ายให้กับ อบต.และนำดินออกไป

นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดพื้นที่ ดำเนินการขุดดินแลกน้ำ ดังนี้ อำเภอเมือง บริเวณทุ่งโสกา ตำบลท่าทอง และตำบลดอนทอง อำเภอวัดโบสถ์ บริเวณบึงโขงหลง ตำบลหินลาด อำเภอพรหมพิราม ตำบลดงประคำและบึงหล่ม อำเภอนครไทย บริเวณตำบลเนินเพิ่ม สำหรับอำเภอบางระกำ บริเวณตกบลชุมแสงสงคราม และแม่น้ำยม มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ประมาณการเอาทรายออก และประเมินค่าคิวดิน-ทราย เป็นต้น เมื่อสรุปพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำโครงการเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณากลั่นกรองต่อไป

“สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดพิษณุโลกได้จัดสร้างฝายชะลอน้ำสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1,010 ฝาย ประการสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขอความร่วมมือประชาชนจิตอาสา องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายอำเภอเป็นประธานในการควบคุมประสานการดำเนินการ ขณะนี้ได้ก่อสร้างเกือบครบแล้วเสร็จตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้” นายพิพัฒน์ กล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า การแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และพื้นที่การเกษตร ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการสร้างฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ ขุดดินแลกน้ำ และขณะนี้ได้รับบริจาคถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 200 ถัง ซึ่งจะดำเนินการมอบให้กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ วังทอง นครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นี้