สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนประชารัฐ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. โรงแรมอมรินทร์ลากูนจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก เป็นประธานการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐประจำปี 2562

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักข่าว ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายวิทยุประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งขยายเครือข่ายผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลไปสู่ประชาชน ซึ่งหัวใจสำคัญของการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายวิทยุชุมชนให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนข่าวสารโดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลไปสู่ชุมชนท้องถิ่น คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐในครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดมิตรภาพ ความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์และวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสถานการณ์ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารรับรู้และเข้าใจผ่านสื่อวิทยุในชุมชน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนประชารัฐ จาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ ตาก อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุม