สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมือครั้งปี 2549 ที่ผ่านมา


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมสีหราช นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ,ราชอาณาจักรกัมพูชา ,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,มาเลเชีย ,สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ,สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ,สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยได้ศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ภัยพิบัติ ชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินโคลนถล่ม โดยได้ศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเข้าสู่การประเมินความเสี่ยงด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เพื่อเป็นการเรียนรู้สู่การเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทุกประเทศโดยใช้กรณีศึกษาภัยพิบัติดินโคลนถล่มจากประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาและถอดบทเรียน ทั้งนี้เป็นการค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

ในโอกาสนี้ในส่วนของประเทศไทยใช้พื้นที่ศึกษาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นกรณีเปรียบเทียบเนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก และกรมทรัพยากรธรณี ศูนย์ความเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซียในระหว่างการดำเนินการศึกษาในประเทศไทย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน