3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

งานวันครูจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563

11629
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

งานวันครูจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563

วันนี้ (16 มกราคม 2563 )เวลา 08.49 นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต.เป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์


โดยในพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงษ์หล้า อธิการบดี มรอ.กล่าวต้อนรับ,นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศธจ.อต.,ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์,คณะอดีตผู้บริหารสถานศึกษา,คณาจารย์,คณะบุคลากรครูจากทุกสถาบันการศึกษาในพื้นจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงต์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและผู้ปกครองวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำลงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน