อุตรดิตถ์ เครือข่ายประชาชน ยื่นหนังสือคัดค้านให้ชะลอร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ


วันที่30 มกราคม 2562 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก นายถนอม สอนปัน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ร่วมพัฒนาน้ำไผ่ผู้แทนประธานเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ นางทองแดง เศรษฐนาเวช แกนนำพร้อมด้วยเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จากอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอเมือง จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือแสดงเจตจำนงให้รัฐบาลชะลอพระราชบัญญัติอุทธยานแห่งชาติ

โดยนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับหนังสือข้อเรียกร้องในครั้งนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกับอุทยานแห่งชาติหรือการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 และขาดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่หรือบริเวณอุทยานแห่งชาติในทางกลับกันจะทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เช่น มาตรา 63 การกำหนดการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไว้ในบทเฉพาะกาลและให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541

ซึ่งมติดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหามาเป็นเวลา 20 ปี โดยที่ไม่มีชุมชนใดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้รับการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังไม่ได้ระบุนิยามคำว่าของป่า เก็บเห็ด เก็บหน่อไม้และเก็บบุก โดนปรับ 5 แสน คุก 5 ปี และควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับแก้เนื้อหาให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้อย่างยั่งยืน การกำหนดให้มีการอนุญาตเป็นรายบุคคล และไม่เกินคราวละ 20 ปี ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิต และเป็นการบังคับให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องอยู่ใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ประกอบกับการอนุญาตเป็นบุคคลจะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และตัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักสิทธิชุมชน

ทางเครือข่ายยังมีความเห็นว่าการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่มากเกินสมควรจนอาจไปก้าวล่วงอำนาจศาลเช่นการเข้าไปในสถานที่ใดๆ การตรวจค้นสถานที่โดยไม่ต้องมีหมายค้น การหมายเรียกบุคคล การยึดทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดโทษขั้นต่ำ 4 ปีไว้ในมาตรา 41 จะทำให้ศาลไม่สามารถใช้ดุลยพินิจกำหนดโทษอย่างยุติธรรมกรณีที่การกระทำดังกล่าวเกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีพหรือเป็นรายที่ตกหล่นจากการสำรวจ ปชส.อุตรดอตถ์

ภาพข่าว/ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน