พิษณุโลก รมว.พม.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(คลิป)

16144

พิษณุโลก รมว.พม.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)มีนโยบายดำเนินงาน ตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561 – 2580 )ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ศพด.ตั้งแต่พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน จำนวน 7,133 ตำบล เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัวในชุมชนระดับตำบล ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านครอบครัว ให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบงาน ศพศ.

ในโอกาสนี้ รมว.พม.สังคมได้บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอีกด้วย