พิษณุโลก สพป.แต่งดำค้านโยก ศน.และ ตสน.ไปสังกัด ศธ.จังหวัด

669
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก สพป.แต่งดำค้านโยก ศน.และ ตสน.ไปสังกัด ศธ.จังหวัด

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 10 ม.ค. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 (ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1) พร้อมบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันแสดงพลังคัดค้านการย้ายอัตราตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ศน.)และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ตสน.) ไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หลังจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกข้อความถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอข้อมูลอัตราตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

หนังสือมีข้อความระบุว่า “ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 2 กำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวาระเร่งด่วนที่จะเข้าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เรื่องขออนุมัติโอนอัตราตำแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน.ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค มาไว้ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยให้ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามทรี่ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 ไปแล้วนั้น จึงขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกาศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 1.ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง 2.ข้อมูลอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนรายตำแหน่งทุกตำแหน่ง 3.ข้อมูลอัตราว่างที่มีเงินเดือนทุกตำแหน่ง ซึ่งจากบันทึกข้อความของปลัดกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ได้รั่วไหลออกมาทางไลน์จึงทำให้บุคลากรของ สพป.ทั่วประเทศ ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการนัดหมายแต่งชุดดำเพื่อแสดงการคัดค้าน”

ต่อมาเวลา 12.00 น. วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวังธารา โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ได้มีการจัดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านนายสมวุฒิ ศรีอำไพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งเป็นวิทยากรให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์ใหม่ กล่าวตอนหนึ่งว่า 42 ปีของชีวิตการรับราชการพบเห็นว่าหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งยึด ผลประโยชน์ของโรงเรียน เด็ก ครูเป็นหลัก แต่การยกระดับคุณภาพการศึกษาวันนี้ทำให้การบริหารจัดการศึกษาบิดเบี้ยวไปจากสภาพอันควรจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาโดยตรง ถูกลดบทบาทหน้าที่ ลดหน้าที่ ลดอำนาจเชิงบริหาร และการจัดการไปเปรียบเสมือนการสถานภาพการเป็นผู้บังคับบัญชา

“อีกทั้งขาดสถานภาพการเป็นเพื่อน พี่ เป็นน้องที่ทรงพลังอันดีต่อสถานศึกษาและสิ่งที่สำคัญแทนที่จะเป็นการลดขั้นตอนและกระจายอำนาจกลับเป็นการเพิ่มขั้นตอนสร้างความ การนำศึกษานิเทศก์ นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ICT ไปรวมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดังจะเห็นจากหนังสือของสำนักงานปลัดกระทรวงที่ออกมาถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นี่ก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้การศึกษาจะย้อนยุคกลับไปสู่อดีตที่มีแต่ความผิดพลาดล้มเหลว ศึกษานิเทศก์ต้องอยู่กับโรงเรียนศึกษานิเทศก์ต้องอยู่กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเพราะศึกษานิเทศก์คือครู คือพี่เลี้ยงคือ โค้ท คือเพื่อนและผู้ บริการให้กับโรงเรียนและผู้บริหาร ครูซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเด็ก ขอให้ท่านผู้มีอำนาจในกระทรวงศึกษาธิการทบทวนตั้งสติให้ดีมิฉะนั้นทำลายระบบการศึกษา” นายสมวุฒิ กล่าว