คอบร้าโกลด์ ๑๙ สร้างอาคารอเนกประสงค์

มอบชุมชน จังหวัดตาก

โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน จังหวัดตาก โดยมี กองทัพบกไทย เป็นผู้รับผิชอบโครงการ ร่วมกับกำลังพล จากกองทัพสหรัฐฯ และกองทัพสิงคโปร์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๗.๘ x ๒๐ เมตร จำนวน ๑ อาคาร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ให้กับชุมชน ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในบรรยากาศมิตรภาพ ระหว่างกองทัพมิตรประเทศ รวมทั้งกับชุมชนอีกด้วย

การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทย และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึก ฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่

โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง มีการจัดกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก ๘ ประเทศ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์ โดยโครงการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ ๒๑ มกราคม ถึง ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

CR: ส่วนประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
๒๙ มกราคม ๒๕๖๒