อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 เปิดตัวโครงการส่งเสริมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “Together we go, Together we green : ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”

วันที่ 29 มกราคม 2562 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) หน่วยงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนามรดกโลกด้านวัฒนธรรม จัดงานสัมมนาเปิดตัว โครงการส่งเสริมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในชื่อ “Together we go, Together we green : ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า” ณ ห้องประชุมโรงแรมอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ปัจจุบันการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลที่เล็งเห็นว่าภาคการท่องเที่ยวนั้นสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย  เมื่อมองอีกด้านจะเห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยว ที่จำเป็นต้องเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเกิดความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว


การสัมมนาในครั้งนี้  เพื่อให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ภาคธุรกิจที่พัก (โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ โฮสเทล) กิจกรรมท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยว แหล่งประวัติศาสตร์ และแหล่งธรรมชาติ ตลอดจนหน่วยงานราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการแหล่งท่องเที่ยว ได้ตระหนัก รับรู้ และทำความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้สมัครเข้าร่วมดำเนินโครงการกับ อพท.4 ในการดำเนินการตาม 4 มาตรการ ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณขยะ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ โดย อพท.4 จะมอบองค์ความรู้ นำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาในแต่ละแหล่ง ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาไปร่วมกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น