ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดพื้นที่ “Innovation Club by GSB”

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางอุบลวรรณ ช่างเขียนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ “Innovation Club by GSB” ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และธนาคารออมสิน ได้ตกลงทำความร่วมมือกันภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุน สามารถยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงให้ความรู้และคำปรึกษากับผู้ประกอบการอย่างครบวงจร
ธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 350,000.- บาท เพื่อจัดพื้นที่ Co-Working Space ในมหาวิทยาลัย สำหรับเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ในอนาคตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยร่วมมือกับธนาคารออมสินในการจัดสรรพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 103 และ 104 ในการจัดทำเป็นพื้นที่ “Innovation Club by GSB” ในรูปแบบของ Studio ถ่ายภาพ เพื่อให้เป็นสถานถ่ายทอดความรู้ในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอผลิตภัณฑ์ สินค้า รวมถึงเป็นห้องฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการ อันจะก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

พัฒปวินท์ อินกล่ำ รายงาน