สภาพอากาศพื้นที่ชายแดน จังหวัดตากเริ่มวิกฤต ล่าสุดวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


สภาพอากาศพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก วันนี้ สภาพอากาศมีหมอกควันปกคลุมในหลายพื้นที่ จากหลายสาเหตุ ทั้งปัญหาไฟป่า และการเผาวัชพืช ในพื้นที่ จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มีค่า 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สำหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น