กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงเปิดอาคาร “105 ปี ธนาคารออมสิน” รร.ตชด.อุ้มผาง

721
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงเปิดอาคาร “105 ปี ธนาคารออมสิน” รร.ตชด.อุ้มผาง

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินได้สนับสนุนโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีนายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนายการภาค 7 พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 7 ร่วมรับเสด็จ

โดยสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

นายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี


ด้วยธนาคารออมสิน เห็นความสำคัญของการศึกษา ของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในปีพุทธศักราช 2556 ธนาคารออมสินจึงได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร งบประมาณ 131,937.50 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ปีพุทธศักราช 2561 สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) และในปีพุทธศักราช 2562 สนับสนุนการก่อสร้างอาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 105 ปี ธนาคารออมสิน งบประมาณ 514,500 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท)

ปวิยท์ อินกล่ำ รายงาย