มูลนิธิคุณพุ่ม ประทานทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดตาก


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนประทานสนับสนุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากไร้ทางสังคม และได้ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็ก

ในโอกาสเข้ารับทุนประทานครั้งนี้ ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ว่าจะนำเงินสนับสนุนการศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดั่งพระประสงค์ของทูลกระหม่อมฯ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น