วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น.เทศบาลนครลำปางร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง จัดงาน “เทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน KICK OFF โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์” เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการเริ่มดำเนินการก่อสร้างฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562

โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น.ส.รัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กล่าวถึงความสำคัญ ประโยชน์ และวิธีการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ สร้างการรับรู้ให้กับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนบุญวาทย์ เป็นโครงการที่เทศบาลนครลำปางร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการร่วมกัน โดยเทศบาลนครลำปางเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างด้านระบบงานโยธา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณด้านระบบงานไฟฟ้าและรับผิดชอบในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด