รพ .แม่สอด จัดโครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนในศูนย์การเรียนต่างชาติ พื้นที่ชายแดน 

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562  ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์ สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนในศูนย์การเรียนต่างชาติ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ปี 2561  โดยมีนายแพทย์นริศ บุญธนภัทร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแม่สอด   ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด (คลินิกชุมชนอบอุ่น) เทศบาลตำบลท่าสายลวด แม่ตาวคลินิก มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และมูลนิธิสุวรรณนิมิต  รวมทั้งคณะครู นักเรียน จากศูนย์การเรียนต่างชาติ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

  การจัดทำโครงการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรียนส่งเสริมสุขภาพชายแดน โดยมีเกณฑ์การประเมินประยุกต์จากแบบประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบท มีทั้งหมด 10 องค์ประกอบ และระดับผลการประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับทอง เงิน และทองแดง  ซึ่งมีการบรรยายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน และชมนิทรรศการโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน และมอบรางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ

            นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก มีศูนย์การเรียนต่างชาติทั้ง 55 ศูนย์ ล้วนแต่ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนต่างชาติและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของเด็กต่างชาติวัยเรียน ส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนต่างชาติมีแนวทางการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพเด็ก สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่เด็กและบุคลากรในศูนย์การเรียน เพราะหากเด็กมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้การเรียนรู้ดีไปด้วย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลที่ศูนย์การเรียนที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กในศูนย์การเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบให้แก่ศูนย์การเรียนอื่น ส่วนศูนย์การเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล ขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาต่อไป เพราะศูนย์การเรียนจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องเป็นทีมที่พร้อมทั้งด้านกาย ใจ และที่สำคัญคือความสามัคคีของหมู่คณะ 

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น