d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก กำหนดแนวทาง 7 มาตรการถนนปลอดภัยปีใหม่ ตายไม่เกิน 7 ราย

279

พิษณุโลก กำหนดแนวทาง 7 มาตรการถนนปลอดภัยปีใหม่ ตายไม่เกิน 7 ราย

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดย มีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทางภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน

เพื่อลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ภายใต้หัวข้อรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ ช่วยประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 26 ธันวาคม 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

โดยมีมาตรการสำคัญ 7 ด้านคือ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม การลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการบริหารจัดการ โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง ตำบลขับขี่ปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนมาตรการไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนได้ตำบลมีความปลอดภัย รายการสัญจรสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก กำหนดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ไม่เกิน 7 ราย