ออมสินภาค 7 ร่วมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมช่างประชารัฐมืออาชีพ

676

ออมสินภาค 7 ร่วมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมช่างประชารัฐมืออาชีพ


เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์และนายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 7 นางนวลปรางค์ ครองธานินทร์ ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการอบรมช่างประชารัฐมืออาชีพสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


โดยมีนายดำหลิ ตันเยี่ยน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน กล่าวรายงานว่าโครงการอบรมช่างประชารัฐมืออาชีพ เป็นความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและธนาคารออมสิน ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างประวัติทางการเงินต่อไป

 

สำหรับหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ จำนวน 12 ชั่วโมงและทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดหาวิทยากรสำหรับ 7 หัวข้อวิชา รวม 9 ชั่วโมง ซึ่งผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสามารถนำวุฒิบัตรมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสินได้ตามที่ได้จัดทำ MOU ร่วมกัน โดยในวันนี้ได้มีผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุระหว่าง 20-65 ปีเข้ารับการอบรมจำนวน 45 รายด้วยกัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน