สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 20 นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน  มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งช่วงเช้าและภาคบ่าย รวมจำนวน 5,573 คน

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “กล่าวกันว่า โลกแห่งการทำงานนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขัน จึงมีคนส่วนหนึ่งพยายามสร้างสรรค์ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ด้วยการมุ่งแข่งขันกับผู้อื่น จนในที่สุดก็อาจหลงผิดทำพลาด เลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม เช่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือเบียดเบียนส่วนรวม ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน

ข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดให้แต่ละคนนำไปพิจารณาว่า แท้จริง ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานของคนเรานั้น ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานที่ทำ และผลสำเร็จดังกล่าวจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อบุคคลปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ เพื่อให้งานดำเนินลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลเป็นประโยชน์ เป็นความดีความเจริญแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง หากทุกคนเข้าใจและปฏิบัติให้ได้ดังนี้ ก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานตามที่มุ่งหมายได้อย่างแท้จริง

เวลา 14 นาฬิกา 32 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง “โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก”

ในการนี้ ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุ จัดสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน , เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพิษณุโลก และเป็นศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องติดตามสัญญาณชีพสื่อสารทางไกลทั้งภาพและเสียงในรถพยาบาล 8 อำเภอ เพื่อให้แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินให้คำปรึกษารวมทั้งสั่งการรักษาได้ตลอดและทันท่วงที โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 1 หมื่น 8 พันตารางเมตร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่ป้ายอาคารฯ ด้วย

ภายในอาคารฯ ประกอบด้วยกลุ่มงาน ห้องตรวจ และหอผู้ป่วย ต่างๆ อาทิ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน , ห้องตรวจกระดูกและข้อ , หอผู้ป่วยพิเศษ และหออภิบาลผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบัน “โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 พัน 63 เตียง

ขอบคุณภาพ : มหาวิทยาลัยนเรศวร/ ปชส.พิษณุโลก