กรมชลประทาน จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านใหม่พัฒนา อำเภอแม่สอด   

วันที่ 24 มกราคม 2562  ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ตัวแทนบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยว  ร่วมเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านใหม่พัฒนา  ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด 

ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการสำหรับแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอแม่สอด และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เสริมสร้างความมั่นคงของแหล่งน้ำ เพื่อรองรับความต้องการ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งปัจจุบัน และอนาคต จากการพัฒนา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  โดยมีส่วนราชการและประชาชนที่ได้รับประโยชน์และได้รับผลกระทบ เข้าร่วมหารือแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ 

        

โดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านใหม่พัฒนา  พื้นที่หมู่ 10 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  จะสร้างบนห้วยแม่ละเมา ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำเมย  มีพื้นที่รับน้ำฝนประมาณ  797.93   ตร.กม. ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,463  มม./ปี ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย  314.136  ล้านลบ.ม./ปี   ความจุระดับน้ำเก็บกัก 85.285   ล้านลบ.ม. เป็นความจุใช้งาน 81.828 ล้านลบ.ม.  โดยจะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวยาว 280 เมตร สูง 70 เมตร เป็นพื้นที่หัวงาน 356 ไร่  

นอกจากนี้ ยังต้องมีเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ เป็นพื้นที่ ประมาณ 156 ไร่ ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 70,000 ไร่ อุปโภคบริโภค 21 ล้าน ลบ.ม./ปี และรักษาระบบนิเวศน์ ลำน้ำ 3.245 ลบ.ม./วินาที  ครอบคลุมพื้นที่ ในตำบลแม่กาษา และตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด และตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด ค่าก่อสร้าง ประมาณ 1,415 ล้านบาท   

ด้านประชาชนในพื้นที่  ส่วนใหญ่ ต่างเห็นพร้องว่า การสร้างเขื่อนในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากมองว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ได้ เนื่องจากพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะสม มาตลอด  รวมทั้งการชะลอกระแสการไหลของน้ำ จากปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีผลกระทบจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที   ตลอดจนบางส่วนมองว่าหากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ อยากให้มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชน 

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น