“ป่ากับคน” 10 เรื่องในชุมชน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

5035

“ป่ากับคน” 10 เรื่องในชุมชน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เป็นวันแรก ที่ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ “10 เรื่องที่ชุมชนในเขตอุทยานฯ จำเป็นต้องรู้”

1. การสำรวจที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใช้ประโยชน์จากป่า กำหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายใน 240 วัน (เริ่ม 25 พ.ย. 62 สิ้นสุด 23 ก.ค. 63) หลังจากนี้ จะไม่การสำรวจอีกจนกว่าจะมีการปรับแก้กฎหมาย

2. “ช่วง 90 วันอันตราย” … ก่อนการสำรวจ จะมีการปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการ อบต./เทศบาล รวมถึงที่ทำการอุทยานฯ ให้ชาวบ้านมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน ตามวันเวลาและสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบปิดประกาศ #ใครไม่มาแจ้ง #ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิ์ (คล้ายกรณีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติในสมัยก่อน ซึ่งมีการปิดประกาศให้ชุมชนสามารถยื่นคัดค้านได้
แต่ด้วยความห่างไกล และไม่รับรู้ข้อมูล จึงไม่มีการคัดค้าน จนนำมาสู่การประกาศเขตป่าสงวนทับที่ทำกิน และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังถึงทุกวันนี้)

3. พื้นที่ที่จะทำการสำรวจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามกรอบเวลาที่เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์
กลุ่มแรก พื้นที่ตามกรอบเวลาของมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการสำรวจโดยไม่แยกคนจน/คนรวย
กลุ่มสอง พื้นที่ตามกรอบเวลา ตั้งแต่มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ถึง คำสั่ง คสช. 17 มิ.ย. 57 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกินเท่านั้น
กลุ่มสาม พื้นที่ซึ่งมีการครอบครองหลังคำสั่ง คสช. 17 มิ.ย. 57 ต้องส่งคืนรัฐ

4. การสำรวจมีทั้งแบบรายแปลง และแปลงรวม(กรณีไร่หมุนเวียน) รวมถึงพื้นที่ในลุ่มน้ำชั้น 1-2

5. อนุญาตให้อยู่อาศัยและทำกินได้คราวละไม่เกิน 20 ปี (ต่ออายุโครงการได้)

6. สามารถก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำการใด ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ ตัดไม้ที่ปลูกขึ้นเอง ฯลฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. กรณีพึ่งพิงและเก็บหาของป่า ให้ดำเนินการสำรวจชนิด ปริมาณ และขอบเขตพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ภายใน 240 วันเช่นกัน

8. กฎหมายอุทยานฉบับใหม่ เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่เยอะมาก และกำหนดบทลงโทษสูงขึ้น การเข้าสู่กระบวนการสำรวจและเข้าร่วมโครงการฯ จึงมีความสำคัญ เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นคดีความเหมือนที่ผ่านมา

9. มีชุมชนในเขตอุทยานทั่วประเทศที่ต้องดำเนินการสำรวจ 3,973 ชุมชน พื้นที่ 4.7 ล้านไร่ ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญและกระทบกับชาวบ้านเกือบ 2 ล้านคน แต่กรอบเวลาสำรวจ 240 วัน ถือว่ากระชั้นมาก ด้วยเวลาที่จำกัด+งบประมาณที่ยังไม่พร้อม+เจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

10. ถ้า 240 วันผ่านไปด้วยดี เราจะได้เห็นการปรับภูมิทัศน์ของระบบเกษตรที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

…………………………..

คลิปนี้ว่าด้วย #10เรื่องต้องรู้ เพื่อเป็นคู่มืออย่างง่ายสำหรับทำความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมาย
จากนี้ แอดมินวางแผนจะทำอีกคลิป ว่าด้วย #10เรื่องต้องระวัง #ปมปัญหาที่ต้องเจอแน่ๆในช่วง240วัน
รอติดตามนะครับ

เนื้อหาของ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562 แม้ยังไม่สมบูรณ์และไม่สามารถตอบโจทย์ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าได้เต็มร้อย แต่เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ จำเป็นที่ชาวบ้านต้องรับรู้ข้อมูลและสาระสำคัญของบทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ และไม่ต้องเผชิญข้อหาที่หนักหน่วงในอนาคต

ตามกรอบกฎหมาย จะอนุญาตให้อยู่อาศัยและทำกินได้คราวละไม่เกิน 20 ปี
“20 ปี” ยาวนานพอที่จะคลายความตึงเครียด ตั้งหลัก ต่อรอง พิสูจน์ตัวเอง และเสนอปรับแก้กฎหมายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

#พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2562 #มาตรา64 #มาตรา65
#forestbook

หมายเหตุ..
คลิปนี้ บันทึกไว้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
อุทยานแห่งชาติผาแดง จัดเวทีให้ความรู้กับชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ ใน อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ บรรยายและให้ข้อมูล โดย คุณประทีป มีคติธรรม นักวิชาการอิสระ ที่ติดตามการปรับแก้กฎหมายป่าไม้ทั้งระบบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในยุค คสช.