อาชญากรรม

ป.ป.ช.ฟันทุจริต 9 จังหวัด เหนือตอนล่าง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด โดนวินัย-อาญา

ป.ป.ช.ฟันทุจริต 9 จังหวัด เหนือตอนล่าง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด โดนวินัย-อาญา

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช. )นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 6  ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์และกำแพงเพชร ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงาน ณ โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

โดยผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต  ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 26 กันยายน 2561 สรุปได้

กรณีเรื่องที่ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดแล้ว ดังนี้

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก

1. กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับพวก รวม ๕ คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยกระทำการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ ห้อง เพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการสอบราคา และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

2. กรณีกล่าวหา นาง ก. นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก กับพวก รวม  2 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยกระทำการเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่มีโครงการรองรับ แล้วนำเงินไปใช้ในกิจการส่วนตัวโดยมิชอบ-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา ข้าราชการมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง(ไล่ออก-ปลดออก)

3. กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กับพวก รวม 11 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

โดยกระทำการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ที่ 1-11ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้าง หยุดงานและขยายเวลาปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา ทั้งนี้ข้าราชการมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง(ไล่ออก-ปลดออก)

4.-5.กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กับพวก รวม ๒ คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำการเรียกรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 จากพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา ทั้งนี้ข้าราชการมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง(ไล่ออก-ปลดออก)

6.กรณีกล่าวหา นาง ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กับพวก รวม 9 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรณีกระทำการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางรายได้มีสิทธิทำสัญญาในโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับใส่เครื่องอุปโภค – บริโภค โดยหลีกเลี่ยงการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม-คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด ข้าราชการมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง(ไล่ออก-ปลดออก)

7.กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด กับพวก รวม 3 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเมื่อ ปี 2556 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ (ประสบภัยหนาว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยไม่ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบของทางราชการ-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา ทั้งนี้ข้าราชการมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง(ไล่ออก-ปลดออก)

8.กรณีกล่าวหา นาง ก. นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก กระทำการเรียกรับเงินจากพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่ต้าน จำนวนร้อยละ 0.5 ของเงินโบนัสที่ได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนในการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา ทั้งนี้ข้าราชการมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง(ไล่ออก-ปลดออก)

9.กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก กับพวก รวม 2 คน กระทำการเบียดบังเงินผลิของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน -คณคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญาะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 1 คน

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 9 เรื่อง

1. กรณีกล่าวหา นาย ก. รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ กรณีจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างโรงเก็บเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์และเครื่องสีข้าว โดยมิชอบด้วยระเบียบฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาบางราย -คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

2. กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ กับพวก รวม 2 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยร่วมกันทุจริตในการซื้อกระสอบบรรจุทราย (กระสอบเปล่า) โดยจัดทำเอกสารหลักฐานเท็จเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย (กระสอบเปล่า) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (น้ำท่วม) ในเขตพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปีงบประมาณ 2554 เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

3. กรณีกล่าวหา นางสาว ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กับพวก รวม 4 คน มีส่วนได้เสียในการดำเนินการจัดจ้างขยายเขตและติดตั้งประปาเพื่อใช้ในโรงเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดพัสดุ ที่มีการสั่งจ้างเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย.       -คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

4. กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์กับพวก รวม 11 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยดำเนินการจัดซื้อถังขยะไม่ตรงกับรายละเอียดในประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ -คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

5 .กรณีกล่าวหา นาง ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กับพวก รวม 10 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยร่วมกันตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้าและผิวจราจร กลุ่มถนนเทศบาล 1 ถนนเทศบาล 3 และถนนเทศบาล 9 โดยมิชอบด้วยกฎหมาย -คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

6.กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ กับพวก รวม 4 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยกระทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัยโดยทุจริตเนื่องจากเบิกเงินงบประมาณไปโดยไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย -คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

7.กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ กับพวก รวม 7 คน ละเว้นไม่ยกเลิกการสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองน้ำแดง ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยการเสนอราคามีหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

8.กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ กับพวก รวม 2 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีปลอมเอกสารใบสั่งซื้อถังขยะแบบไม่มีฝาปิด ขนาดความจุ 120 ลิตร และขนาดความจุ 200 ลิตร โดยแก้ไขข้อความใบสั่งซื้อ เพื่อให้พัสดุที่ได้ส่งมอบมาแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ -คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย 

(1) กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโตนด อำเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวแล้วประสบอุบัติเหตุ โดยไม่รายงานตามระเบียบฯ-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

(2) กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กับพวก รวม 10 คน โดยทุจริตเงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ทุจริตการประมูลร้านค้าของโรงเรียน ทุจริตในการทำสัญญาจ้างเหมานักศึกษาฝึกประสบการณ์ เรียกเก็บเงินส่วนลดจากร้านค้าที่มาทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับโรงเรียน และทุจริตในการคัดเลือกนักการภารโรง

-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา (ความผิดทางวินัย ไล่ออก-ปลดออก)

(3) กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กับพวก ร่วมกันทุจริตโครงการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าโดยวิธีพิเศษ-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา ทั้งรองนายกฯและผู้รับเหมา

(4) กรณีกล่าวหา นาย ก. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กับพวก รวม 2 คน กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณี เรียกเก็บเปอร์เซ็นต์จากเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ (โบนัส) ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555-2557 -คณคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา ทั้งนี้มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

(5) กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จัดทำเอกสารหลักฐานและเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ -คณคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด อาญา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

1.กรณีกล่าวหา นาย ก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กับพวก รวม 6 คน ร่วมกันปกปิดประกาศสอบราคาจ้าง / ประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมด 12 โครงการ เมื่อปี 2556 โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง รายหนึ่งรายใดให้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการเปล่าๆชอได้รับไว้พิจารณาโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวมพยานหลักฐานพร้อมทั้งจัดทำสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง -คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว และมีมติชี้มูลความผิด ทางวินัย

2.กรณี นาย ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กระทำการรับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ และใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต ขอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการขุด หรือดูดทรายให้ต่ำลง -คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด ทางวินัย และอาญา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก

1. กรณีกล่าวหา นาย ก. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง จำนวน 4 ไร่ ในราคาไร่ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท -คณคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัย และอาญา

2. กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกกระทำการทุจริตโครงการปรับปรุงอาคารหลังคาและห้องน้ำชาย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก -คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัย และอาญา

3. กรณีกล่าวหา นาย ก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับ 8) เทศบาลนครพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมะนาวในวงบ่อของชุมชนเจดีย์ยอดทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก-คณคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด มีความผิดทางวินัย

4. กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก ใช้อำนาจในตำแหน่งต่อสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการและทำสัญญาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศโดยมิชอบ-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัย และอาญา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 

1.คณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างไต่สวน กรณีเทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เบิกเงินก่อสร้างถนน คสล.2 สาย โดยไม่มีการก่อสร้างถนนจริง เรียกว่า “ถนนลม”

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 เรื่อง

1. กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรกับพวก กระทำการทุจริตจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถไถดินพร้อมปรับ – เกลี่ยเรียบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัย และอาญา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี

1. กรณีกล่าวหา นาง ก. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และนาย ก. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลลานสัก มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีไม่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในอายุความ 3 เดือน เพื่อดำเนินคดีกับพนักงานจ้างตามภารกิจที่เบียดบังเงินของเทศบาลตำบลลานสักไปเป็นของตนเองโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ -คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย ไล่ออกปลัดเทศบาลลานสัก

2. กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน กับพวก รวม 5 คน ร่วมกันสั่งจ่ายเช็คเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโดยมิได้จัดซื้อจัดจ้าง แล้วนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ต่อมาจึงจัดทำเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินในภายหลัง อันเป็นความเท็จ

3. กรณีกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน กับพวก 

รวม 3 คน มีการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเท็จ

คณะกรรมการ ป.ปช. พิจารณาสำนวนการไต่สวน กรณีกล่าวหานายก อบต. เทศบาลตำบลตลุกดู่ แล้ว เห็นว่า การที่นายกเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่คลัง ได้ร่วมกันเบิกจ่ายเงินออกไปเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 90,000 บาท ก่อนที่จะได้ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้นายกนำไปใช้จ่ายส่วนตัว 

ต่อมาภายหลังเมื่อมีการร้องเรียน จึงจัดซื้อเต้นท์มาคืน ราคา70,000บาท และจัดทำเอกสารการจัดซื้อ เอกสารการเบิกจ่ายลงวันที่ย้อนหลัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตามที่สั่งจ่ายเช็คเป็นค่าเต็นท ได้ดำนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยมีปลัดพียงคนเดียวที่ลงนามตรวจรับเต็นท์ลงวันที่ย้อนหลัง ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าขณะที่เบิกจ่ายเงินออแไปยังไม่ได้จัดซื้อเต้น การกระทำของนายก ปลัด คลัง จึงเป็น เป็นการเบียดบังเงินของราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ตามมาตรา147และเป็นการรับรองเอกสารเท็จตามมาตรา162และเป็นการจัดการทรัพย์สินเสียหายแก่เทศบาล จึงมีมูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรง 

ปัจจุบัน ปลัดฯ ถูกเทศบาลมีคำสั่งไล่ออกจากราชการแล้ว ส่วนนายกเนื่องจากพ้นจากตำแหน่งไปก่อน ป.ป.ช. ชี้มูล จึงได้แจ้งมติ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ผู้ว่าฯ และ กกต. ทราบ ส่วน ผอ. กองคลัง ให้กันไว้เป็นพยานโดยไม่ถูกดำเนินคดี โดย ป.ป.ช.. อุทัยได้ส่งสำนวนให้อัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติพิษณุโลก คดีอยู่ระหว่างอัยการสรุปสำนวน

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งการให้ตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายค่าจ้าง ให้ผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ เป็นการกระทําการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัยและอาญา

2.กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล ไปช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นโดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัยและอาญา

3.กรณีกล่าวหา นาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กับพวก ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง โครงการปรับเกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจร พร้อมถางป่าขุดตอ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางาม ทั้งที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามใบสั่งจ้าง-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัยและอาญา

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 จำนวน 1 เรื่อง

1. กรณีกล่าวหา นาย ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร เข้ามามีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ -คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด วินัยและอาญา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close