กองทัพภาคที่ 3 ส่งมอบเส้นทางถนน Para Soil Cement ตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 23 มกราคม 2562 พลตรี เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานส่งมอบเส้นทางถนน Para Soil Cement (พาราซอยซีเมนต์) ตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม เสนอโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน โดยนำยางพารา มาใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนนให้เพิ่มมากขึ้น และให้พิจารณาคัดเลือกเส้นทางที่เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งเป็นลักษณะถนนลูกรังและมีการชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต และที่สำคัญคือ เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยให้เสนอผ่านกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างถนนประเภท Para Soil Cement คือมีส่วนผสมของยางพารา ปูนซีเมนต์ และดินลูกรัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในเรื่องเส้นทางการเกษตร รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางที่ตกต่ำ

โดยเป็นการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ง่ายต่อการชำรุด ให้มีคุณสมบัติเป็นถนนที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น มีความทนทานมากขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 12 ตัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมทั้งขนส่งพืชผลทางการเกษตร และเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นด้วย


ทั้งนี้ กองทัพบกได้มอบหมายให้ กรมทหารช่าง กองทัพภาคที่ 1 – 4 เข้าดำเนินการ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจำนวน 78 เส้นทาง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ระยะทางรวมกว่า 174 กิโลเมตรเศษ คิดเป็นพื้นที่ถนนยางพาราซอยซีเมนต์ จำนวน 885,000 ตารางเมตรเศษ ปริมาณยางพาราที่ใช้ 1,800 ตันเศษ โดยกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 รับผิดชอบ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ แพร่ และพะเยา

โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยา หน่วยดำเนินการซ่อมปรับปรุงในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา รวม 3 เส้นทางระยะทาง 6,300 เมตร ได้แก่ เส้นทางสายบ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ความยาว 2,200 เมตร เส้นทางสายบ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ความกว้าง 6 เมตร ความยาว 3,000 เมตร และเส้นทางสายเลียบอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ กว้าง 6 เมตร ความยาว 1,100 เมตร โดยหน่วยได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 เส้นทาง