สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 23 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์ นางปิยพรรณ หันนาคินทร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อลัน เพียร์สัน (Professor Emeritus Dr.Alan Pearson) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย