ตัวแทน 5 ศาสนา ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 23 มกราคม 2562 นายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย คณะศาสนิกสัมพันธ์ ประกอบด้วย องค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกส์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ตัวแทนส่วนราชการ ในพื้นที่ ได้ร่วมมอบอปุกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนตามโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งมีนักเรียนปัจจุบัน จำนวน 1,102 คน และโรงเรียนบ้านปูเต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ จำนวนนักเรียน 309 คน
ทั้งนี้ตัวแทนองค์การศาสนา ทั้ง 5 ศาสนา ยังได้ร่วมกล่าวพบปะ ประชาชนในพื้นที่ โดยต่างเห็นพ้อง ว่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่มี ผู้นับถือศาสนา ครบทั้ง 5 ศาสนา มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ แต่อยู่ด้วยกันอย่างสันติ มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ซึ่งอยากให้ส่วนราชการ นำแบบอย่างของพื้นที่อำเภอแม่สอด เป็นโมเดลและนำไปสานต่อ เพื่อการพัฒนาต่อไป จากนั้นได้มีการมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค


สำหรับโครงการนี้จัดขึ้น เนื่องจากทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบาก โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็อนาคตของชาติ จึงได้พร้อมใจกันมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและช่วยเหลือตามสมควร โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนิกชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สร้างสังคมที่เข้มแข็งให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น