ข่าวเศรษฐกิจ

พิษณุโลก เสนอ ครม.สัญจร จัดตั้งศูนย์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมผลไม้และพืชผักเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง งบ 345 ล้านบาท

พิษณุโลก เสนอ ครม.สัญจร จัดตั้งศูนย์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมผลไม้และพืชผักเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง งบ 345 ล้านบาท

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันที่ 17-18 กันยายน 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมผลไม้และพืชผักเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรับรองมาตรฐานผลเม้และผัก และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง วงเงินงบประมาณ 345,280,000 บาท

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอันเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์จะเกิดแปรรูปที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและเร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของโครงการ คือ 1.พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังเก็บเกี่ยว 2.ก่อนรับรองมาตรฐานของผลไม้และพืชผัก 3. พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4.บริการเครื่องมือ แปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ห้าบริการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หกบริการฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ภาคเอกชน ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์

โดย รัฐบาลที่ให้ความเห็นชอบโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือเรียกคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และเพื่อเป็นการขยายผลมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ด้วยการเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลลค่าสูง จึงขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมผลไม้และพืชผักเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการตีบเดียว หรือการรับรองมาตรฐานของพืชผักและผลไม้ จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผลไม้และพืชผักพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง จากผลไม้และพืชผักบริการเครื่องมือแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางรวมทั้งบริการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของบริษัทผ่านอาหารและเครื่องสำอาง

สำหรับผลไม้แปรรูป เช่น ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้แช่อิ่ม แยม เครื่องดื่ม ผลไม้กวน ผลไม้ทอดกรอบ อบแห้ง เป็นต้น ส่วนเครื่องสำอาง เช่น ซีรั่ม ครีมกันแดดจากเมล็ดมะขาม สบู่เปลือกกล้วย ครีม/โลชั่นเปลือกกล้วย เครื่องสำอางจากเปลือกสับปะรด มาร์กพอกหน้า ยาสีฟันจากเปลือกทุเรียน เจลล้างหน้า ผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การใช้ของเหลือใช้มาเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ สับปะรดมะขาม มะม่วง กล้วย ขิง

สินค้าเกษตร/ผลไม้และพืชผักที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ กล้วย ขิง กระเจี๊ยบเขียว สับปะรด ทุเรียน มะยงชิด มะม่วงลองกอง ข้าวโพด มะขาม ลางสาด หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close