อุตรดิตถ์ พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลประจำหมู่บ้าน


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทอลประจำหมู่บ้าน ที่ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด

โดยโทรศัพท์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการอบรม 141 หมู่บ้าน 9 อำเภอ จำนวน 141 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขาายเน็ตอาสาประชารัฐ มีอาสาสมัครเน็ตประชารัฐ 141หมู่บ้านๆละ 1 คน ทั้ง 9 อําเภอ จํานวน 141 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทอลประจำหมู่บ้าน และเป็นเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตประชารัฐ รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ภาคประชาชน

เพื่อสร้างการรับรู้และการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จริยธรรมดิจิตอลกฎหมายดิจิตอลการเรียนรู้แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งการเข้าถึงบริการของรัฐในการอบรมครั้งนี้ ภายใต้กิจกรรมที่ 1 ”บทบาท ความสำคัญของเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ และการใช้งานแอพพลิเคชั่น”เน็ตอาสาประชารัฐ” โดยวิทยากรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยวิทยากรจากบริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) TOT การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในกระบวนการยุติธรรมสำหรับชุมชน โดยผู้แทนจากยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

สําหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีการดําเนินงานเน็ตประชารัฐระยะแรกมีหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐใน 9 อําเภอรวม 141 หมู่บ้าน ส่วนการดําเนินงานเน็ตประชารัฐระยะที่ 2 จํานวน 116 หมู่บ้าน และโครงการเน็ต ชายขอบจํานวน 39 หมู่บ้าน จะเริ่มดําเนินการช่วงปลายปี 2561 ถึง 2562 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการติดตั้งในหมู่บ้านเป้าหมายดังกล่าวต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน