เกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Filed Day)

วันที่ 22 มกราคม 2562 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Filed Day) โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลบ้านกร่างให้การต้อนรับ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปี 2562 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Filed Day) เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมด้านเกษตร การให้บริการและแก้ไขปัญหาทางเกษตรร่วมกัน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกรในการเริ่มต้นการผลิตใหม่ในปี 2562

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Filed Day) มีหน่วยงานในสังกัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 16 หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคเอกชนที่บูรณาการร่วมกันให้บริการและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกษตรมีเศรษฐกรเป้าหมายร่วมงานจำนวน 1,000 คน