ผบ.ฉก.ทพ.36 ปล่อยแถวชุดดับไฟป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการดับไฟป่า พร้อมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน และประชาชนเพื่อรับมือปัญหาหมอกคัวนไฟป่า

วันที่ 22 มกราคม 2562 ค่ายเทพสิงห์ กรมทหารพรานที่ 36 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ผบ.ฉก.ทพ.36)เป็นประธานปล่อยแถว ฉก.ทพ.36 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า 9 ชุด , ชุดเคลื่อนที่เร็ว 2 ชุด ตามนโยบายของรัฐบาล ,แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร เพื่อออกปฏิบัติการรณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ รวมถึงการออกสังเกตการล่าตระเวนสกัดกั้นควบคุมไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น

ผบ.ฉก.ทพ.36 กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตทั้งหมด 4 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม 

โดยชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ฉก.ทพ.36 ประจำการอยู่ในทุกตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุไฟป่าที่จะเกิดขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทันท่วงที

    

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือกับฝั่งเพื่อนบ้านชายแดนสาละวิน เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันให้น้อยที่สุด  และเน้นย้ำให้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังพล อุปกรณ์ดับไฟป่า ยานพาหนะ และการซักซ้อมขั้นตอนดับไฟป่า เพื่อให้การออกปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังเป็นการลดความสูญเสียทางด้านทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย